0086-575-87375906

ਸਾਰੇ ਵਰਗ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ; ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਗਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: