0086-575-87375906

എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഗ്രൈൻഡർ പമ്പുകൾ FNG

അപ്ലിക്കേഷനുകൾ:

Extremely high head up to 300 feet

വ്യതിയാനങ്ങൾ

1.Revolutionary two-sided turbine impeller design

2.Slicer grinders made of 40 slainless steel hardened

to 58-60 Rc

3.On-Winding current and temperature-sensitive overload

4.Clog-free volute designഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ