0086-575-87375906

ប្រភេទទាំងអស់

Fengqiu Pumps Shine at Canton Fair, Innovative Technology Leads Industry Trend

2024-04-15

Fengqiu Pumps is proud to participate in theទីតាំង Canton, which will be held from 15 April to 19 April.

Fengqiu Pumps will attract attendees with its latest products designed for a wide range of applications. With a wide range of pumps to meet different needs, Fengqiu Pumps has been recognised by users for the quality and reliability of its products.

Our booths are located at 20.2A17-18 and 20.2B07-08. Fengqiu Pumps will show you our latest products and provide every visitor with first-class technical support and excellent performance experience. From submersible pumps to centrifugal pumps, Fengqiu pumps provide solutions for efficient use and durability in the residential, commercial and industrial sectors.

The Canton Fair provides an excellent opportunity for Fengqiu Pumps to interact with customers, partners and industry professionals from around the world. Through interactive displays and information exchanges, the team at Fengqiu Pumps demonstrated the excellence of the Fengqiu brand to customers at home and abroad.

As part of our commitment to customer satisfaction, Fengqiu Pumps places a strong emphasis on innovation, quality assurance and customer service. Through continuous improvement, we are committed to exceeding customer expectations and providing an unrivalled value experience to our customers worldwide.

Stop by our booth to experience the perfect combination of innovation and performance, and see for yourself why Fengqiu Pumps is the first choice for water pumping solutions.

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង៖www.fengqiupumps.com,Or contact us by email at:[អ៊ីមែលការពារ]

canton fair3

canton ពិព័រណ៍ឆ្នាំ ២០១៨


ប្រភេទក្តៅ